Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 годиина. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 01/06/2018 до 02/07/2018 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 годиина.

Kej Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје

или на e-mail адресата: contact@aec.mk
Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 годиина
Предлог-одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година



Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 01/06/2018
Крај на јавна расправа: 02/07/2018
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk