Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 11.03.2015 до 11.04.2015 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Сектор за радиокомуникации

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
или на e-mail адресите:

igor.bojadjiev@aec.mk
lidija.paunovska@aec.mk;
jonce.grozdanoski@aec.mk
Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија
Табела за намена на радиофреквенциски опсези во РМ
Одлука – План за намена 2015

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 11/03/2015
Крај на јавна расправа: 11/04/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации

Сектор за радиокомуникации

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
или на e-mail адресите:

igor.bojadjiev@aec.mk
lidija.paunovska@aec.mk;
jonce.grozdanoski@aec.mk