Select Page

Листа на критични компоненти и чувствителни делови на ектронските комуникациски мрежиСлужбен весник: бр. 96 од 19.4.2022 година
Важечки пропис: 1