Select Page

Овој документ е издаден согласно член 105 од Законот за електронските комуникации според кој Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: АЕК) треба да ги преземе следните должности и одговорности:

  • Соодветно да ги земе во предвид мислењата на заинтересираните страни
  • Да го објави предложениот инструмент пред предлагање или усвојување на прописот
  • Да ги направи јаво достапни добиените мислења и коментари

icon Методологија за пресметување на пондерирана просечна цена на капиталот WACC (1.35 MB)