Select Page

Насоки за фиксни безжични системни во фреквенцискиот опсег 3400 – 3600 MHz во РМ

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 23/06/2011
Важечки пропис: 1