Select Page
Агенцијата за електронски комуникации ја објавува Одлукатата бр.1302-692/1 од 12.02.2016 година со која се отповикува Решението бр. 03-2358/2 од 01.04.2010 година, со кое Решение операторот Македонски Телеком АД – Скопје е определен за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало – Минимален пакет на изнајмени линии на географското подрачје на Република Македонија.

Одлука со која се отповикува Решението бр. 03-2358/2 од 01.04.2010 година со кое операторот Македонски Телеком АД – Скопје е определен за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 12/02/2016
Важечки пропис: 1