Select Page

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 35 став 2 од Законот за електронските комуникации (?Службен весник на Република Македонија? бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007) и Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга донесен од Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, број 11-60/10 од 21.12.2006 година и број 11-190/2 од 27.12.2007 година, Комисијата, како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 27.12.2007 година донесе Одлука за за распишување на јавен тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга

icon  izmena_pravilnik_tender_USO-27122007 (77.59 kB)

icon odluka_tender_USO-27122007 (124.18 kB)