Select Page

Одлука за утврдување на вредност на коефициент „К“ која е еднаква на 1 за пресметка на висината на процентуалниот износ од вкупниот приход на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги заради год.надомест за 2016 г

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 09/12/2015
Важечки пропис: 1