Select Page

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на годишниот надоместок за користење на броеви и/или серии на броеви за 2016 година, во износ од 1 евро во денарска противвредност пресметано по среден курс на НБРМ на ден на фактурирањето

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 09/12/2015
Важечки пропис: 1