Select Page
Правилник за методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на универзална услуга, усвоен на ден 21.12.2006 година, објавено во “Сл. весник на РМ“ бр.135 од 26.12.2006 година.