Select Page
Правилник за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга, донесен на ден 30.08.2006 година, објавен во Сл. Весник на РМ број 106/06.