Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви од планот за нумерација.
Јавната расправа ќе трае до 22.08.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт правилник на адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

или на следните адреси за е-пошта:
sinisa.apostoloski@aec.mk
boris.arsov@aec.mk
boro.todorovski@aec.mk


Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви (.pdf формат)
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви (.doc формат)

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 20/07/2016
Крај на јавна расправа: 22/08/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: sinisa.apostoloski@aec.mkboris.arsov@aec.mk и boro.todorovski@aec.mk