Select Page

Правилник за начинот на спроведување на полагањето на стручниот испит

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 09/07/2015
Службен весник: 121/2015
Важечки пропис: 1