Select Page
  • Службата за информaтика обезбедува ИТ поддршка во работењето на АЕК
  • Тимот во Службата за инфорамтика е активно вклужен во Решавање на комплексни проблеми кои се однесуваат на хардверот и софтверот на АЕК, дизајнира и имплементира апликативни софтверски решенија кои служат за потребите на веб страницата на АЕК;
  • Го организира одржувањето на локалната мрежа ЛАН и широката мрежа WAN на АЕК;
  • Се грижи и го контролира водењето на регистарот кој обезбедува пристап до досиеата на АЕК кои се јавно достапни;
  • Го контролира и организира управувањето и насочувањето на документи и подготовка на публикации на АЕК;
  • Учествува во подготовка на политики за сигурност на информациите со кои располага АЕК и го контролира нивното спроведување;
  • Предлага набавка на информатичка опрема и репроматеријали, по претходно добиени податоци за потребите на организационите единици на АЕК;
Контакт со Службата за информатички технологии

Александар Ацев
Раководител на Служба за информатички технологии
aleksandar.acev@aec.mk
тел. 02 3 289 216
моб. 070 27 96 00

 

Рената Бурева Ѓуровa
Советник за информатички технологии
renata.bureva@aec.mk
тел. 032 223 961
моб. 075 383 829

Јасмина Стојчева
Виш соработник за информатички технологии
jasmina.stojceva@aec.mk
тел. 02 3 289 242
моб. 071 39 50 91


Александар Златановски
Самостоен референт за информатички технологии
aleksandar.zlatanovski@aec.mk
тел. 02 3 289 255
моб. 071 33 20 55

Милчо Ѓорѓиевски
Виш референт за информатички технологии
milco.georgievski@aec.mk
тел. 02 3 289 200
моб. 071 39 11 07