Select Page

Служба за логистика воглавно извршува работи од административно техничка природа за потребите на АЕК.

Дава предлози и се грижи за непрекинато физичко обезбедување на објектите на АЕК;

Контакт со Службата за логистика

 

Јасмина Бешлиева Ивановска
Раководител на Службата за логистика
jasmina.beshlieva-ivanovska@aec.mk
тел. 02 3 289 270
моб. 071 38 49 93
 Jasmina Beshloeva-Ivanovska1

 

Марија Павловиќ Латас
Советник за логистика
marija.pavlovik@aec.mk
тел. 02 3 259 252
моб.070 23 95 40
 

Дрита Керими
Соработник за архивско работење
drita.kerimi@aec.mk
тел.  02 3 289 220
моб. 071 34 66 48 

Васко Трајковски
Помлад соработник за логистика
vasko.trajkovski@aec.mk
моб. 078 23 58 26

Вера Параклиева
Помлад соработник за логистика
vera.paraklieva@aec.mk
моб. 078 23 58 19

Ѓилтен Фаризи
Помлад соработник за архивско работење
gilten.farizi@aec.mk
тел. 02 3 289 222
моб. 071 37 15 88

Татјана Петрeвска
Самостоен референт-технички секретар на директорот
tatjana.petrevska@aec.mk
тел. 02 3 289 243
моб. 071 34 66 46
 

Елизабета Зографска
Самостоен референт-архивар
elizabeta.zografska@aec.mk
тел. 02 3 289 235
моб. 070 23 28 58

Лидија Костадиновска
Виш референт-архивар
lidija.kostadinovska@aec.mk
тел. 02 3 289 257
моб. 071 39 06 64

Драган Димески
Помлад референт за логистика
dragan.dimeski@aec.mk
тел. 047 207 074 
моб. 071 39 07 73
 

Перо Димовски
Помлад референт за логистика
pero.dimovski@aec.mk
тел. 047 207 074 
моб. 071 39 06 52
 

Ристо Бурназов
Помлад референт за логистика
risto.burnazov@aec.mk
моб. 071 38 94 35
 

Гоце Давчев
Помлад референт за логистика
goce.davcev@aec.mk
моб. 071 39 06 52
 

Николинка Коцева
Помлад референт за логистика
nikolinka.koceva@aec.mk
тел. 032 233 963
моб. 071 38 95 79
 

Мирјана Василева
Помлад референт за логистика
mirjana.vasilevska@aec.mk
тел. 047 207 070
моб. 071 39 06 51
 

Живка Смилева
Помлад референт за логистика
zivka.smileva@aec.mk
моб. 071 38 95 21