Select Page

Почитувани,

Во насока на спроведување на мерките против Корона вирусот се замолуваат странките целокупната документација што ја поднесуваат до Агенцијата за електронски комуникации да ја поднесуваат по електронски пат. Оние странки кои ќе достават документација по поштенски пат истата да ја остават на рецепција, а следниот ден стручните служби истата ќе ја преземат за обработка.

Влез на лица кои не се вработени во АЕК нема да биде дозволен.

Скопје 12/03/2020