Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за “ПРАВИЛНИК за содржината, формата и начинот на водење на електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 18.03.2011 година (петок) со почеток во 14 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.