Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Предлог „ ПРАВИЛНИК ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И/ИЛИ ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ ВО ВРСКА СО ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ, ЦЕНИТЕ И ТАРИФИТЕ  И ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ “ објавени на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 24.02.2011 година (четврток ) со почеток во 13 часот во просториите на Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид –Скопје.

icon  20101214_Правилник за видот и содржината на податоците кои операторите на ј.к. мрежи и/или давателите на ј.к.услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет (357 kB)