Select Page

Уредба за мерките кои мораат да бидат вклучени во плановите за мерки за да се обезбеди интегритет на јавната телекомуникациска мрежа и пристап до јавните комуникациски услуги во случај на пад на мрежата во воена или вонредна состојба или елементарна непог

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 27/03/2007
Службен весник: 41-07
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: воена состојба вонредна состојба елементарна непогода интегритет јавна телекомуникациска мрежа јавни комуникациски услуги мерки пад пад на мрежа пад на пристап пристап уредба