Select Page

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, отвора јавна расправа по:

  • Предлог Обрасци за квартални извештаи,
  • Предлог Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивно објавување,
  • Прилог 10-Предлог Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации за Qx од 20xx година,
  • Прилог 11-Предлог Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 20xx година.  

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа до 10.12.2015 год. до крај на работно време на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

или по електронски пат на следниве адреси за е-пошта: petar.tasev@aec.mk vladimir.ristevski@aec.mk


Предлог Обрасци за квартални извештаи
Прилог 10-Предлог Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации за Qx од 20xx година
Прилог 11-Предлог Годишен извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во РМ за 20xx година
Предлог Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивно објавување

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 10/11/2015
Крај на јавна расправа: 10/12/2015
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје
или по електронски пат на следниве адреси за е-пошта: petar.tasev@aec.mk vladimir.ristevski@aec.mk